Centrul de Psihosociologie

Conducere


Director comisar şef de poliţie dr. Darius-Mihai TURC      Curriculum vitae

Prezentare

Centrul de Psihosociologie este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu atribuţii de exercitare a actului psihologic, învestită cu autoritate de reglementare, îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile ministerului.

Centrul de Psihosociologie desfăşoară activităţi specializate care vizează descrierea, clasificarea, explicarea, predicţia şi optimizarea comportamentului uman, precum şi măsurarea, analiza şi interpretarea faptelor, proceselor şi fenomenelor sociale la nivelul structurilor ministerului, prin aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor specifice psihologiei, respectiv sociologiei, în scopul susţinerii proiectării şi aplicării unui management performant al resurselor umane, asigurării securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, cunoaşterii şi ameliorării climatului organizaţional, precum şi analizei/fundamentării, din perspectivă psihosocială, a unor opţiuni/decizii ale conducerii ministerului.

Centrul de Psihosociologie exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru activitatea de psihologie în minister. În sensul dispoziţiilor actelor normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Centrul de Psihosociologie se organizează şi funcţionează ca structură de psihologie a ministerului. Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare în calitate de structură de psihologie a ministerului se certifică de către Colegiul Psihologilor din România prin eliberarea avizului de funcţionare, potrivit actelor normative în vigoare.

Atribuţii

execută sau coordonează, după caz, măsuri pentru proiectarea şi optimizarea cadrului normativ, conceptual, procedural şi metodologic al activităţilor din sfera de responsabilitate;

asigură concepţia unitară a organizării şi desfăşurării activităţii de psihologie din competenţă şi avizează metodologiile/procedurile de lucru ale structurilor de specialitate aflate în coordonare;

planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de evaluare psihologică în scopul participării la concursurile de admitere în instituţiile de formare a personalului ministerului, selecţionării în vederea încadrării/angajării, trecerii poliţiştilor/cadrelor militare într-o categorie/corp superior, promovării în funcţii de conducere, transferului în minister a unor specialişti din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională, stabilirii situaţiei medico-profesionale/militare pe baza diagnosticului psihiatric, participării la misiuni internaţionale şi multinaţionale, îndeplinirii funcţiilor de reprezentare externă, executării activităţilor/misiunilor care expun personalul angajat în desfăşurarea lor la riscuri psihosociale, exercitării controlului financiar preventiv propriu, atestării pentru activităţi cu cifru, atestării instructorilor şi evaluatorilor conducătorilor auto, acordării dreptului de a conduce autovehicule aparţinând unităţilor ministerului, precum şi în alte situaţii prevăzute de reglementările în vigoare;

asigură asistenţa psihologică a personalului unităţilor din componenţa aparatului central al ministerului care nu au încadrat psiholog;

organizează şi desfăşoară activităţi de diagnoză organizaţională la nivelul structurilor ministerului;

organizează şi desfăşoară sondaje de opinie, anchete şi cercetări sociologice în rândul personalului ministerului şi, dacă se impune, al cetăţenilor beneficiari ai serviciilor prestate de structurile ministerului şi/sau în cadrul instituţiilor colaboratoare;

stabileşte atribuţiile generale şi elaborează fişa postului–cadru pentru structurile de profil, respectiv personalul de specialitate, aflate în coordonare, pe care le modifică sau completează, după caz, ori de câte ori este nevoie;

realizează controlul structurilor/personalului de specialitate aflate/aflat în coordonare pe linie profesională asupra modului de aplicare şi respectare a cadrului normativ intern specific activităţii de psihologie;

organizează şi desfăşoară activitatea de verificare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor de/în specialitate, în cadrul comisiilor de concurs/examen organizate în conformitate cu activitatea specifică pe linia resurselor umane privind ocuparea posturilor vacante cu atribuţii în domeniul activităţii de psihologie;

organizează periodic, singur sau în colaborare cu inspectoratele generale, direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile de învăţământ din structura ministerului, convocări de specialitate, în scopul analizării dificultăţilor apărute în activitate, diseminării informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi a clarificării unor aspecte concrete ale exercitării profesiei de psiholog şi aplicării unitare a dispoziţiilor legale din domeniu;

organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, stagii de practică de specialitate în domeniul psihologiei şi al sociologiei pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile;

propune şi desfăşoară activităţi de relaţii internaţionale în domeniul de competenţă, în conformitate cu interesele instituţiei şi potrivit procedurilor legale stabilite;

organizează şi desfăşoară activităţile pentru gestiunea datelor specifice şi stabileşte formularele şi termenele necesare întocmirii situaţiilor statistice;

analizează şi avizează, în limita competenţelor, achiziţia de instrumente, metode şi tehnici de specialitate care urmează să fie utilizate în activitatea de psihologie de către unităţile din structura ministerului;

organizează şi desfăşoară, în colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cursurile de carieră şi de perfecţionare curentă a activităţii destinate psihologilor încadraţi în unităţi centrale şi teritoriale ale ministerului;

asigură susţinerea de activităţi didactice, ce vizează problematici din domeniul activităţii de psihologie, în cadrul cursurilor de management şi formare monitori ONU/UE organizate de Institutul de Studii pentru Ordine Publică.

Coordonate de contact

Adresă: Str. Maria Ghiculeasa 47, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021.208.61.50 (int. 27142)
Fax: 021 2426077

Program de audienţe: în fiecare zi de miercuri între orele 13.00 si 15.00, cu excepţia sărbătorilor legale